مدیر مسئول


وحید ناصحی فر دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

سردبیر


زهره دهدشتی شاهرخ استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


محمود محمدیان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت کسب و کار - گرایش مارکتینگ

 • mohammadianatu.ac.ir
 • 02148392941

اعضای هیات تحریریه


وحید ناصحی فر دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی

 • nasehifaratu.ac.ir
 • 02148392968

اعضای هیات تحریریه


زهره دهدشتی شاهرخ استاددانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 • dehdashtishahrokhatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی صنایعی استاد دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی، بازاریابی و صادرات

 • infodrsanayei.com
 • 983137935177

اعضای هیات تحریریه


عبدالحمید ابراهیمی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی (بازنشسته)

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 • abrahimyatu.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا شافعی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

مدیریت بازرگانی

 • r.shafeiuok.ac.ir
 • ۰۸۷۳۳۶۶۴۶۰۶

اعضای هیات تحریریه


سید نجم الدین موسوی دانشیاردانشگاه لرستان

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 • mousavi.nalu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهریار عزیزی دانشیاردانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 • s.azizisbu.ac.ir
 • 22431607

اعضای هیات تحریریه


آذرکفاش پور استاد ،گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت استراتژیک -گرایش بازاریابی

 • kafashporum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


منیژه حقیقی نسب استاددانشگاه الزهرا

مدیریت بازاریابی بین الملل بازاریابی الکترونیک بازاریابی صنعتی بازاریابی خدمات کار آفرینی

 • haghighinasabsrbiau.ac.ir
 • ۹۸۲۱۸۸۰۵۸۴۹۱

اعضای هیات تحریریه


هاشم آقازاده دانشیاردانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 • haghazadeut.ac.ir
 • 02161117624

اعضای هیات تحریریه


منوچهر نجمی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

بازاریابی و مدیریت کیفیت

 • m.najmisharif.edu
 • 66165856